Our Winter Quarter 2020 graduates!

February 28, 2020

Best wishes to our Winter 2020 graduates!

 • Jonathan Eskreis-Winkler, PhD
 • Lei Sun, PhD
 • Seung Ah Ha, MS
 • Weilin Chen, MS
 • Fuheng Cui, MS
 • Lin Gui, MS
 • Yuqing He, MS
 • Yi Jin, MS
 • Kyoung Hwan Kook, MS
 • Yuhei Koshino, MS
 • Yuhan Li, MS
 • Yuwei Luo, MS
 • Margarita Sergeevna Orlova, MS
 • Weidi Pan, MS
 • Hanyang Peng, MS
 • Nicholas Rittler, MS
 • Kabir Sawhney, MS
 • Xiaoyu Sun, MS
 • Patrick Walker, MS
 • Wenjing Xu, MS
 • Shentao Yang, MS
 • Yijia Zhao, MS
 • Luyi Zhou, MS
 • Qi Zhu, MS

Related News

Events, Research, Students