Our Spring Quarter 2024 graduates

May 16, 2024

Congratulations and best wishes to our Spring Quarter 2024 graduates!

Angzhi Fan
Angzhi Fan, PhD
Yuhan Liu
Yuhan Philip Liu, PhD
Wanrong Zhu
Wanrong Zhu, PhD
Yibei Cai, MS Student
Yibei Cai, MS
Placeholder for James Melican, MS Student
Xiaoran Cheng, MS
Placeholder for James Melican, MS Student
Ruixin Dai, MS
Placeholder for James Melican, MS Student
Diemeng Hu, MS
Yichen Ji, MS Student
Yichen Ji, MS
Placeholder for James Melican, MS Student
Robert Koort, MS
Chenfeng Li, MS Student
Chenfeng Li, MS
Placeholder for James Melican, MS Student
Daniel Li, MS
Ruiqin Li, MS Student
Ruiqin Li, MS
Sida Li, MS Student
Sida Li, MS
Mengqi Liu, MS Student
Mengqi Liu, MS
Haoyuan Mao, MS Student
Haoyuan Mao, MS
Yuqi Niu, MS Student
Yuqi Niu, MS
Sheng-Hau Peng, MS Student
Sheng-Hau Peng, MS
Xingyu Piao, MS Student
Xingyu Piao, MS
Xingyu Qu, MS Student
Xingyu Qu, MS
Chad Schmerling, MS Student
Chad Schmerling, MS
Zhanpeng Song, MS Student
Zhanpeng Song, MS
Alexander Vattakkattu, MS Student
Alexander Vattakkattu, MS
Placeholder for James Melican, MS Student
Shu-Hsiang Wang, MS
Placeholder for James Melican, MS Student
Xinyu Wang, MS
Placeholder for James Melican, MS Student
An Xie, MS
Huanyu Zhang, MS Student
Huanyu Zhang, MS
Placeholder for James Melican, MS Student
Qizhong Zhang, MS
Xinmeng Zhang, MS
Xinmeng Zhang, MS
Placeholder for James Melican, MS Student
Yifang Zhang, MS
Placeholder for James Melican, MS Student
Yiyuan Zhang, MS
Zijian Zhao, MS Student
Zijian Zhao, MS
Hao Zhu, MS Student
Hao Zhu, MS
Yoonseo (Theodora) Ko, BX/MS Student
Theodora Ko, BX/MS

Related News

Students