Our Spring Quarter 2022 graduates

May 10, 2022

Congratulations and best wishes to our graduates!

 • Ahmed Bou-Rabee, PhD
 • Xialiang Dou, PhD
 • Nathan Gill, PhD
 • Yi Liu, PhD
 • Lizhen Nie, PhD
 • Abby Stevens, PhD
 • Jiacheng Wang, PhD
 • Qing Yan, PhD
 • Melissa Adrian, MS
 • Aoxue Chen, MS
 • Jiexin Chen, MS
 • Junyu Chen, MS
 • Jarrod Dominguez, MS
 • Yanhao Dong, MS
 • Tanmay Gupta, BX
 • Ji-Eon Kim, MS
 • Zhe (Klaus) Kong, MS
 • Ethan Lewis, MS
 • Xiaohan Li, MS
 • Song Liang, MS
 • Heming Liu, MS
 • Qiqi Liu, MS
 • Yating Liu, MS
 • Yi-Lin Liu, MS
 • Matthew Ludwig, MS
 • Jingyang Lyu, MS
 • Nicholas Park, MS
 • Benjamin Picker, MS
 • John (Jack) Potrykus, MS
 • Raphael Rossellini, MS
 • Zehao Shao, MS
 • Xiaomeng Wang, BX/MS
 • Ruiyi Wang, MS
 • Wenqi Yan, MS
 • Young-Joo Yun, MS

Related News

Events, Research, Students