Our Spring Quarter 2021 graduates

May 24, 2021

Congratulations and best wishes to our Spring Quarter 2021 graduates!

 • Enakshi Saha, PhD
 • Shiv Agarwal, BA/MS
 • Michael Bian, BA/MS
 • Xinxin Chen, MS
 • Yi Hong Gordon Cheo, BA/MS
 • Irina Cristali, MS
 • Omar Ghattas, MS
 • Benjamin Harris, MS
 • Tianrui Hou, MS
 • Weihao Li, MS
 • Zihao Li, BA/MS
 • Shuhong Liu, BA/MS
 • Jaai Pan, MS
 • Charles Perkins, MS
 • Adam Ratner, MS
 • Brandon Rhodes, MS
 • Mufeng Tang, MS
 • Yuguan Wang, MS
 • Ziqing Xu, MS
 • Yibo Yang, MS
 • Youngkyun Yoon, MS
 • Pinrui Yu, MS
 • Shengjun Zhai, MS
 • Yan Zhang, MS
 • Zhaojun Zhang, MS

Related News

Events, Research, Students