Our Spring Quarter 2020 Graduates

May 22, 2020

Best wishes to our Spring Quarter 2020 graduates!

 • Gulishana Adilijiang, MS
 • Bryan Chang, MS
 • Blaine Cole, MS
 • Yanqing Gui, MS
 • Zeyu Hu, MS
 • Jisung Hwang, MS
 • Jaymo Kim, MS
 • Sungil Kim, MS
 • Jessica Pieraccini Kunke, MS
 • Keonmyeong Lee, MS
 • Yi-Hung Liu, MS
 • Ayman Moawad, MS
 • Steven Tyler Moen, MS
 • Timothy Morrison, BA/MS
 • Rick David Presman, MS
 • Wonbin Song, MS
 • Adam Sun, MS
 • Chen Xu, BA/MS
 • Joowoo Yoo, MS
 • Boxin Zhao, MS
 • Yanfei Zhou, MS
 • Youngseok Kim, PhD
 • Zhipeng Lou, PhD
 • Gregory Naisat, PhD
 • Petr Panov, PhD
 • Minzhe Wang, PhD
 • Changji Xu, PhD
 • Fengshuo Zhang, PhD
 • Bumeng Zhuo, PhD

Related News

Events, Students