Summer Quarter 2021 graduates

July 30, 2021

Congratulations and best wishes to our Summer Quarter 2021 graduates!

You-Lin Chen
You-Lin Chen, PhD
Byol Kim
Byol Kim, PhD
Sen Na
Sen Na, PhD
Micol Tresoldi
Micol Tresoldi, PhD
Shaoxiong Zheng
Shaoxiong (Dennis) Zheng, MS
Yuxin Zou
Yuxin Zou, PhD

Related News

Students