Spring Quarter 2021 graduates

May 24, 2021

Congratulations and best wishes to our Spring Quarter 2021 graduates!

Enakshi Saha, PhD
Shiv Agarwal, BA/MS
Michael Bian, BA/MS
Xinxin Chen, MS
Yi Hong Gordon Cheo, BA/MS
Irina Cristali, PhD student
Irina Cristali, MS
Omar Ghattas, PhD student
Omar Ghattas, MS
Benjamin Harris, MS
Tianrui Hou, MS
Weihao Li, MS
Zihao Li, BA/MS
Shuhong Liu, BA/MS
Jiaai Pan, MS
Charles Perkins, MS
Adam Ratner, MS
Brandon Rhodes, MS
Mufeng Tang, MS
Yuguan Wang, MS student
Yuguan Wang, MS
Ziqing Xu, MS
Yibo Yang, MS
Youngkyun Yoon, MS
Pinrui Yu, MS
Shengjun Zhai, MS
Yan Zhang, MS
Zhaojun Zhang, MS

Related News

Events, Research, Students