Best wishes to our Summer Quarter Graduates!

August 21, 2019

Eric Weine (BA/MS)
Zhengyang Fang (MS)
Jiageng Liu (MS)
Bo Wei Ooi (MS)
Zhi Rong Tan (MS)
Wen Yuan Yen (MS)
Jing Yu (MS)
Yuefeng Han (PhD)
Christopher McKennan (PhD)

Eric Weine
ERIC WEINE, BA/MS
Zhengyang Fang
ZHENGYANG FANG, MS
Jiageng Liu
JIAGENG LIU, MS
Bo Wei Ooi
BO WEI OOI, MS
Zhi Rong Tan
ZHI RONG TAN, MS
Wen Yuan Yen
WEN YUAN YEN, MS
Jing Yu
JING YU, MS
Yuefeng Han
YUEFENG HAN, PhD
Christopher McKennan
CHRISTOPHER MCKENNAN, PhD