Master’s Students Office Jones 302

Master's Students

Jones 302

 • Gulishana Adilijiang
 • Jongyoon Baik
 • Rujual Singh Bains
 • Yuhang Cai
 • Jiongyi Cao
 • Bryan Chang
 • Weilin Chen
 • Xinxin Chen
 • Yujie Chen
 • Jun Jie Choo
 • Blaine Cole
 • Fuheng Cui
 • Mengxiong Dong
 • Jinhong Du
 • Ming Gao
 • Lin Gui
 • Yanqing Gui
 • Wenxuan Guo
 • Seung Ah Ha
 • Benjamin Harris
 • Yuqing He
 • Tianrui Hou
 • Zeyu Hu
 • Jisung Hwang
 • Yi Jin
 • Bowei Kang
 • Isabela Kernin
 • Jaymo Kim
 • Sungil Kim
 • Kyoung Hwan Kook
 • Yuhei Koshino
 • Jessica Kunke
 • Keonmyeong Lee
 • James William Munro Leiner
 • Weihao Li
 • Yuhan Li
 • Luofeng Liao
 • Yi-Hung Liu
 • Yuwei Luo
 • Zeqi Mao
 • Ayman Moawad
 • Steven Moen
 • Timothy Morrison*
 • Margarita Sergeevna Orlova
 • Jiaai Pan
 • Weidi Pan
 • Veena Patel
 • Hanyang Peng
 • Puyuan Peng
 • Charles Bartlett Perkins
 • Benjamin Picker
 • Rick Presman
 • Adam Nathaniel Ratner
 • Brandon Rhodes
 • Nicholas  Rittler
 • Kabir Sawhney
 • Qian Sha
 • Wonbin Song
 • Elysa Strunin
 • Wonbin Song

 • Elysa Strunin
 • Adam Sun
 • Xiaoyu Sun
 • Mufeng Tang
 • Patrick Walker
 • Hsiang Wang
 • Juxian Wang
 • Yuguan Wang
 • Haoyang Wu
 • Chen Xu*
 • Danye Xu
 • Wenjing Xu
 • Ziqing Xu
 • Shentao Yang
 • Yibo Yang
 • Joowoo Yoo
 • Youngkyun Yoon
 • Pinrui Yu
 • Bo Yuan
 • Shengjun Zhai
 • Yan Zhang
 • Zhaojun Zhang
 • Boxin Zhao
 • Yijia Zhao
 • Shaoxiong Zheng
 • Zihao Zheng
 • Luyi Zhou
 • Yanfei Zhou
 • Qi Zhu

* BA/MS student